Torebka uszyta z filcu

Torebka uszyta z filcu

Toreb­ka uszy­ta z fil­cu to dla mojej twór­czo­ści nowość. Owszem widzia­łam tako­we na tar­gach czy baza­rach regio­nal­nych, dużą popu­lar­no­ścią cie­szy­ły się wyro­by z fil­cu w moim rodzin­nym Zako­pa­nem. Toreb­ki, port­fe­le, etui duże i małe, wyko­na­ne z sza­re­go fil­cu opa­trzo­ne cie­ka­wy­mi regio­nal­ny­mi wzo­ra­mi. W Inter­ne­cie oczy­wi­ście ist­nie­je całe mnó­stwo prze­pi­sów i wykro­jów na takie cudeń­ka. Jed­nak ja, jak to ja wciąż potrze­bo­wa­łam bodź­ca, by spró­bo­wać.

Bodziec poja­wił się sam!

Toreb­ka uszy­ta z fil­cu – pew­nie to skom­pli­ko­wa­ne, trze­ba dużo cier­pli­wo­ści, wyci­na­nie wykro­jów, dosko­na­łe przy­miar­ki i oczy­wi­ście spe­cja­li­stycz­na maszy­na do szy­cia…

Aaaa nie praw­da!

Czy­taj dalej

XIX Małopolska Giełda Agroturystyczna

XIX Mało­pol­ska Gieł­da Agro­tu­ry­stycz­na odbę­dzie się już w naj­bliż­szy week­end czy­li 23 i 24 kwiet­nia w Kra­ko­wie. Zapra­szam na nią bar­dzo ser­decz­nie, dojazd jest pro­sty – wystar­czy kie­ro­wać się na Kam­pus Uni­wer­sy­te­tu Rol­ni­cze­go w Kra­ko­wie (Ale­je 29-Listo­pa­da). Jed­no­cze­śnie w trak­cie Gieł­dy będą odby­wać się V Tar­gi Ogrod­ni­cze, dla­te­go to rów­nież wyjąt­ko­wa oka­zja do naby­cia wyjąt­ko­wych roślin na ten nowy wio­sen­ny sezon! Zapra­szam całe rodzi­ny, bo będzie smacz­nie, będzie cie­ka­wie, będą zwie­rząt­ka, będą poka­zy i będzie rów­nież nam śpie­wał Gość Spe­cjal­ny – kto wie, może usły­szy­my pio­sen­kę o Psz­czół­ce Mai?

Przede wszyst­kim jed­nak zapra­szam na Mało­pol­ską Gieł­dę Agro­tu­ry­stycz­ną, ponie­waż będzie wyjąt­ko­wa oka­zja do spo­tka­nia się ze mną 🙂 oraz z moją kole­żan­ką Kasią – twór­cą akwa­re­li z ArtKaska.com 🙂 Czy­taj dalej

kolorowe miękkie kulki z filcu

Pierwszy raz na blogu – kolczyki kulki z filcu

Pierw­szy raz zabra­łam się za robie­nie cze­goś takie­go. Inspi­ra­cja przy­by­ła natu­ral­nie, ponie­waż lubię kol­czy­ki, filc i ręcz­ne wyko­na­nie! Więk­szość z Was mogła na moim FB oraz G+ pro­fi­lu obej­rzeć zajaw­kę dzi­siej­sze­go posta. A pyta­łam w nim: „Jak, po co i dla­cze­go??? Czy­li o kul­ko­wych, fil­co­wych two­rach auto­bu­so­wych.”

Zatem pora na wyja­śnie­nia!

Jak?

Kul­ki zro­bi­łam meto­dą fil­co­wa­nia na sucho, czy­li przy uży­ciu spe­cjal­nej igły do fil­co­wa­nia. Ponie­waż więk­szość z nich zro­bi­łam pod­czas mojej podró­ży do/z pra­cy, to nazwa­łam je „two­ra­mi auto­bu­so­wy­mi”. Zro­bie­nie jed­nej kul­ki zaj­mu­je mi oko­ło 10 minut, z cze­go wyni­ka, że pod­czas jed­nej tra­sy mogę wytwo­rzyć mate­riał na jed­ną parę! Do tego docho­dzą bar­dzo cie­ka­we aspek­ty two­rze­nia ręko­dzie­ła w miej­scach publicz­nych. Prak­tycz­nie zawsze woko­ło mnie zbie­ra się tłum cie­kaw­skich ludzi, któ­rzy z dużym zain­te­re­so­wa­niem oglą­da­ją co ja tam cie­ka­we­go robię. Tłum bywa prze­za­baw­ny, gdy patrzę na nich, oni odwra­ca­ją gło­wę, uda­jąc, że nie patrzy­li… Tyl­ko nie­licz­ni pyta­ją wprost, co takie­go robię. Wte­dy cier­pli­wie i z pasją twór­cy tłu­ma­czę im cały pro­ces. Z każ­dej takiej roz­mo­wy dowia­du­ję się wspa­nia­łych rze­czy, o ich zain­te­re­so­wa­niach i o tym w jaki spo­sób u nich się np. ozda­bia przed­mio­ty – to bar­dzo inspi­ru­ją­ce roz­mo­wy!

Materiał, druciki, koraliki, kulki filcowe

Po co? Czy­taj dalej

50 twarzy Greja ;)

Grej to kote­czek fil­co­wy, któ­ry jedzie do Kra­ko­wa!

 

Kot Grej
Grej został wyko­na­ny ręcz­nie meto­dą fil­co­wa­nia na sucho, a ogon meto­dą fil­co­wa­nia na mokro.
Skład: 100% pol­ska weł­na cze­san­ko­wa
Wyso­kość: oko­ło 10 cm
Sze­ro­kość: oko­ło 11 cm
Kolor: ciem­no sza­ry, śred­nio sza­ry, jasno sza­ry i bia­ły, dodat­ko­wo żół­ty, zie­lo­ny, różo­wy i czer­wo­ny.
Warun­ki użyt­ko­wa­nia:
Kotek nie nada­je się dla bar­dzo małych dzie­ci.
Kotek nie nada­je się dla zwie­rząt.
Warun­ki kon­ser­wa­cji:
Zale­cam uni­kać pra­nia. Jed­nak gdy­by pra­nie było koniecz­ne, prać ręcz­nie,
w środ­kach prze­zna­czo­nych do tka­nin weł­nia­nych, nie wyko­ny­wać ruchów
pocie­ra­ją­cych.
A tak przed­sta­wia się 50 twa­rzy Gre­ja:
1

 

2

 

3

 

4

 

5
Grej ogrod­nik

 

Grej fety­szy­sta

 

Grej koman­dos

 

Grej kora­lo­wy

 

Grej arty­sta

 

Grej roman­tyk

 

Grej mani­kiu­rzyst­ka

 

Grej far­ma­ceu­ta

 

Grej pin’up Grej

 

Grej por­tier

 

Grej stu­dent
Salva­dor Grej

 

Grej pole­ca
Podo­ba się Grej???
Pozdra­wiam
E.