Czarny piesek, wiklinowy koszyk, górski potok. Cisza spokój i majestat

Kontakt i współpraca

Wszyst­kie oso­by, któ­re uwa­ża­ją, że nasza współ­pra­ca wyda­je się być fascy­nu­ją­cą przy­go­dą zachę­cam do ode­zwa­nia się do mnie.

Pole­cam się w takich dzie­dzi­nach jak:

  • aktyw­ne dzie­le­nie się tym co wiem (kre­atyw­ne warsz­ta­ty, fascy­nu­ją­ce wykła­dy, cie­ka­we poga­dusz­ki)
  • arty­ku­ły popar­te wła­snym doświad­cze­niem oraz zdo­by­tą wie­dzą
  • zbie­rac­two i prze­twór­stwo darów natu­ry
  • daw­ne meto­dy dba­nia o naj­bliż­szych, dom i ogród
  • recy­kling i przy­wra­ca­nie życia rze­czom sta­rym
  • kre­atyw­ne myśle­nie i dzia­ła­nie

Kon­takt ze mną:

e-mail: mojmilyczas@gmail.com

Face­bo­ok: www.facebook.com/moj­mi­ly­czas

Google + : plus.google.com/u/0/101262831786817226502

Pra­wa autor­skie:

Wszyst­kie zdję­cie dostęp­ne na blo­gu są okra­szo­ne moim pod­pi­sem. Wyra­żam zgo­dę na publi­ka­cję moich zdjęć, pod warun­kiem zacho­wa­nia czy­tel­no­ści pod­pi­su oraz z poda­niem dokład­nej ścież­ki dostę­pu do zdję­cia.

Nato­miast prze­pi­sy (zwłasz­cza prze­pi­sy z wyko­rzy­sta­niem ziół) zawar­te w moim blo­gu są spraw­dzo­ne prze zemnie i ja jestem z nich zado­wo­lo­na. Odtwa­rza­jąc je na wła­sny uży­tek pamię­taj – robisz to na wła­sne ryzy­ko, ponie­waż nie mogę pono­sić odpo­wie­dzial­no­ści za to, jak dany skład­nik dzia­ła na Cie­bie.