Czarny piesek, wiklinowy koszyk, górski potok. Cisza spokój i majestat

Kontakt i współpraca

Wszyst­kie oso­by, któ­re uwa­ża­ją, że na­sza współ­pra­ca wy­da­je się być fa­scy­nu­ją­cą przy­go­dą za­chę­cam do ode­zwa­nia się do mnie.

Po­le­cam się w ta­kich dzie­dzi­nach jak:

  • ak­tyw­ne dzie­le­nie się tym co wiem (kre­atyw­ne warsz­ta­ty, fa­scy­nu­ją­ce wy­kła­dy, cie­ka­we po­ga­dusz­ki)
  • ar­ty­ku­ły po­par­te wła­snym do­świad­cze­niem oraz zdo­by­tą wie­dzą
  • zbie­rac­two i prze­twór­stwo da­rów na­tu­ry
  • daw­ne me­to­dy dba­nia o naj­bliż­szych, dom i ogród
  • re­cy­kling i przy­wra­ca­nie ży­cia rze­czom sta­rym
  • kre­atyw­ne my­śle­nie i dzia­ła­nie

Kon­takt ze mną:

e-​mail: mojmilyczas@​gmail.​com

Fa­ce­bo­ok: www​.fa​ce​bo​ok​.com/moj­mi­ly­czas

Go­ogle + : plus​.go​ogle​.com/​u​/​0​/​1​0​1​2​6​2​8​3​1​7​8​6​8​1​7​2​2​6​502

Pra­wa au­tor­skie:

Wszyst­kie zdję­cie do­stęp­ne na blo­gu są okra­szo­ne mo­im pod­pi­sem. Wy­ra­żam zgo­dę na pu­bli­ka­cję mo­ich zdjęć, pod wa­run­kiem za­cho­wa­nia czy­tel­no­ści pod­pi­su oraz z po­da­niem do­kład­nej ścież­ki do­stę­pu do zdję­cia.

Na­to­miast prze­pi­sy (zwłasz­cza prze­pi­sy z wy­ko­rzy­sta­niem ziół) za­war­te w mo­im blo­gu są spraw­dzo­ne prze ze­mnie i ja je­stem z nich za­do­wo­lo­na. Od­twa­rza­jąc je na wła­sny uży­tek pa­mię­taj – ro­bisz to na wła­sne ry­zy­ko, po­nie­waż nie mo­gę po­no­sić od­po­wie­dzial­no­ści za to, jak da­ny skład­nik dzia­ła na Cie­bie.