Mąka ziemniaczana i krochmal

Krochmal

Jesz­cze zanim zosta­łam mamą wie­lo­krot­nie sły­sza­łam, że wie­le pro­ble­mów ze skó­rą w oko­li­cach pie­lusz­ki bie­rze się z powo­du sto­so­wa­nia chu­s­te­czek jed­no­ra­zo­wych. Mimo dedy­ko­wa­nia ich dla dzie­ci, bar­dzo czę­sto tą dzie­cię­cą skó­rę podraż­nia­ją. W sytu­acji wystą­pie­nia zaczer­wie­nień, odpa­rzeń czy innych pro­ble­mów nale­ży sto­so­wać dedy­ko­wa­ne tym pro­ble­mom kre­my i maści. Co do tych kre­mów i maści też sły­sza­łam róż­ne opi­nie… Wia­do­mo, gdy cier­pi Two­je dziec­ko, albo zapo­bie­gaw­czo, zro­bisz wszyst­ko i spró­bu­jesz wszyst­kie­go, by mu pomóc. Wte­dy naj­czę­ściej Twój port­fel chud­nie, a sej­fy kon­cer­nów kosme­tycz­no – far­ma­ceu­tycz­nych pęcz­nie­ją. W tym wszyst­kim pup­cia wca­le się nie polep­sza, dzi­dziuś pła­cze, a Ty jako rodzic kupu­jesz kolej­ny spe­cy­fik…

A gdy­by tak zro­bić to co pod­po­wia­da Bab­cia i użyć… kroch­mal???

O tym, że mąka ziem­nia­cza­na i kroch­mal są pana­ceum na każ­de skór­ne nie­mow­lę­ce zło sły­sza­łam już daw­no. Posta­no­wi­łam spraw­dzić te infor­ma­cje u nas. Czy­taj dalej

Mydełko glicerynowe - urocze serduszka

Mydełko glicerynowe – urocze serduszka

Mydeł­ko gli­ce­ry­no­we ma to do sie­bie, że w pro­sty spo­sób moż­na je zro­bić. Dodat­ko­wo łatwo uzy­skać bar­dzo ład­ne efek­ty świetl­ne, kolo­ry­stycz­ne i kształt­ne. W związ­ku z tym moż­na też uzy­skać pro­po­no­wa­ne uro­cze ser­dusz­ka.

Na począt­ku zro­bi­łam zaku­py w zna­nej mi od dawien daw­na hur­tow­ni kosme­tycz­nej Eco­flo­res. Znam ją od począt­ku mojej zmy­dlo­nej histo­rii, o któ­rej może­cie poczy­tać TUTAJ. Tak więc powró­ci­łam do hur­tow­ni z Nowe­go Tar­gu, by odkryć nowe (dla mnie) bazy gli­ce­ry­no­we z wie­lo­ma dodat­ko­wy­mi skład­ni­ka­mi odżyw­czy­mi. Oglą­da­łam też róż­ne­go rodza­je for­my, forem­ki, barw­ni­ki i zapa­chy. I tak też zro­dził się pomysł na uro­cze ser­dusz­ka zato­pio­ne w prze­zro­czy­stej bazie gli­ce­ry­no­wej. Czy­taj dalej

Pranie suszone na suszarce balkonowej

XIX Małopolska Giełda Agroturystyczna

XIX Mało­pol­ska Gieł­da Agro­tu­ry­stycz­na odbę­dzie się już w naj­bliż­szy week­end czy­li 23 i 24 kwiet­nia w Kra­ko­wie. Zapra­szam na nią bar­dzo ser­decz­nie, dojazd jest pro­sty – wystar­czy kie­ro­wać się na Kam­pus Uni­wer­sy­te­tu Rol­ni­cze­go w Kra­ko­wie (Ale­je 29-Listo­pa­da). Jed­no­cze­śnie w trak­cie Gieł­dy będą odby­wać się V Tar­gi Ogrod­ni­cze, dla­te­go to rów­nież wyjąt­ko­wa oka­zja do naby­cia wyjąt­ko­wych roślin na ten nowy wio­sen­ny sezon! Zapra­szam całe rodzi­ny, bo będzie smacz­nie, będzie cie­ka­wie, będą zwie­rząt­ka, będą poka­zy i będzie rów­nież nam śpie­wał Gość Spe­cjal­ny – kto wie, może usły­szy­my pio­sen­kę o Psz­czół­ce Mai?

Przede wszyst­kim jed­nak zapra­szam na Mało­pol­ską Gieł­dę Agro­tu­ry­stycz­ną, ponie­waż będzie wyjąt­ko­wa oka­zja do spo­tka­nia się ze mną 🙂 oraz z moją kole­żan­ką Kasią – twór­cą akwa­re­li z ArtKaska.com 🙂 Czy­taj dalej

Piasek kąpielowy z czerwoną glinką

Piasek kąpie­lo­wy z czer­wo­ną glin­ką to pomysł, na któ­ry wpa­dłam po kolej­nej nie­uda­nej pró­bie zro­bie­nia musu­ją­cych kul do kąpie­li. Pod­czas pro­duk­cji wspo­mnia­nych kul nale­ży pomie­szać skład­ni­ki suche z nie­wiel­ką ilo­ścią skład­ni­ków mokrych. Kon­sy­sten­cja mie­sza­ni­ny przy­po­mi­na „mokry pia­sek”, któ­ry powi­nien dać się for­mo­wać w np. w kule. Powi­nien… bo wła­śnie mi coś się nie zle­pia do koń­ca. I tak wła­śnie powstał pomysł na „pia­sek kąpie­lo­wy” – kosme­tyk ręcz­nie wyko­na­ny, z naj­wyż­szej jako­ści pro­duk­tów (w tym ole­jów pie­lę­gna­cyj­nych, olej­ków ete­rycz­nych oraz gli­nek kosme­tycz­nych) o takich samych wła­ści­wo­ściach tyl­ko w for­mie syp­kiej.

Skład pia­sku kąpie­lo­we­go:

Czerwona glinka

  1. Olej koko­so­wy
  2. Masło shea
  3. Soda oczysz­czo­na
  4. Kwa­sek cytry­no­wy
  5. Mle­ko w prosz­ku (peł­no­tłu­ste)
  6. Skro­bia kuku­ry­dzia­na
  7. Czer­wo­na glin­ka kosme­tycz­na
  8. Ole­jek ete­rycz­ny

 

 

 

 

Zasto­so­wa­nie:

Pro­po­nu­ję wsy­pać pia­sek do wan­ny z cie­płą wodą i ener­gicz­nie wymie­szać. Pia­sek bar­dzo dobrze się roz­pusz­cza efek­tow­nie musu­jąc two­rząc barw­ną pia­nę. Woda zabar­wia się od kolo­ru glin­ki i zaczy­na przy­po­mi­nać mle­ko. Sama glin­ka oprócz kolo­ru absor­bu­je nad­miar sebum i zanie­czysz­cze­nia, nada­je się do skó­ry naczyn­ko­wej i wraż­li­wej ponie­waż obkur­cza naczy­nia krwio­no­śne. Ole­je ota­cza­ją skó­rę wpły­wa­jąc na jej nawil­że­nie i utrzy­ma­nie się wła­ści­wej war­stwy lipi­do­wej naskór­ka. Nato­miast olej­ki ete­rycz­ne pod wpły­wem pary wod­nej dosta­ją się do naszych dróg odde­cho­wych.

Czy­taj dalej