LIEBSTER BLOG AWARD część 2

Dzi­siej­szy dzień przy­niósł kolej­ne cie­ka­we zada­nie, a mia­no­wi­cie nomi­na­cję od Iwo­ny z Kom­bi­na­cje Waria­cje – dzię­ki Iwo­na :*

Ponie­waż jest to już moja dru­ga nomi­na­cja to czu­ję się podwój­nie wyróż­nio­na.

Przy­po­mnę zasa­dy:
Iwo­na u sie­bie na blo­gu odpo­wia­da na 11 pytań, wybie­ra 11 blo­ge­rów i zada­je im 11 nowych pytań.

Oto pyta­nia Iwo­ny i moje odpo­wie­dzi:

1. Two­im miej­scem na zie­mi jest?
Póki co moim miej­scem na zie­mi na pew­no nie jest blok, mia­sto, zatło­czo­ne beto­no­we osie­dla. Chęt­nie wra­cam do moje­go rodzin­ne­go domu w Zako­pa­nem, gdzie w oko­li­cy wart­kich gór­skich poto­ków i pach­ną­cych smre­ków się wycho­wy­wa­łam. Aktu­al­nie też jestem na eta­pie poszu­ki­wań moje­go wła­sne­go miej­sca na tej zie­mi.

2. Blog jest odskocz­nią od rze­czy­wi­sto­ści czy to two­ja codzien­na pra­ca?
Blog jest raczej odskocz­nią, bo jesz­cze na nim nie zara­biam – wybacz­cie szcze­rość, ale coś do garn­ka trze­ba wło­żyć! Mam nadzie­ję, że szyb­ko zacznę się utrzy­my­wać z tego, co tak napraw­dę lubię. Zapew­ne wie­cie, że pra­ca na eta­cie jest moc­no upo­śle­dza­ją­ca samo­re­ali­za­cję. Mój suk­ces to rów­nież zasłu­ga Was moich Czy­tel­ni­ków, przed któ­ry­mi chy­lę czo­ła za każ­dym razem, gdy poka­zu­je­cie mi, że to co piszę jest dla Was waż­ne.

3. Jesteś realistą/tką?
Tak, lubię twar­do stą­pać po zie­mi. Choć buja­nie w obło­kach i uciecz­ka w marze­nia pozwa­la mi zak­tu­ali­zo­wać listę marzeń, a co za tym idzie listę celów do osią­gnię­cia.

4. Jak­byś mógł/a zmie­nić 1 rzecz w całym two­im życiu co by to było?
Nie bio­rę pod uwa­gę rze­czy loso­wych, bo losu nie da się odkrę­cić. Chęt­nie bym jesz­cze raz prze­my­śla­ła kom­pe­ten­cje pani pier­cer­ki, któ­ra nie­ste­ty zro­bi­ła mi brzyd­kie bli­zny.

5. Marzysz czy speł­niasz marze­nia?
Naj­pierw trze­ba coś wyma­rzyć, by wie­dzieć do cze­go dąży­my. Ja rów­nież naj­pierw marzy­łam, a teraz speł­niam marze­nia.

6. Czy umiesz posta­wić wszyst­ko na „1” kar­tę?
Nie. Zawsze sta­ram się zacho­wać uchy­lo­ną furt­kę awa­ryj­ną.

7. Cze­go się oba­wiasz?
Boję się bar­dzo woj­ny, ale nie dla­te­go, że boję się wal­czyć o wła­sne prze­ko­na­nia, boję się, że na woj­nie mogła­bym stra­cić bli­skie mi oso­by.

8. Ufasz ludziom czy trak­tu­jesz na począ­tek z rezer­wą?
Dla mnie z regu­ły nie ma osób złych i do wszyst­kich pod­cho­dzę z wiel­ką otwar­to­ścią. Wie­lo­krot­nie zosta­ło to wyko­rzy­sta­ne, dla­te­go ufać ufam, ale z rezer­wą.

9. Czy jesteś spełniony/a zawo­do­wo?
Nie. Zawo­do­wo robię coś, cze­go nigdy się nie uczy­łam i póki co nie przy­no­si mi to satys­fak­cji. Chcia­ła­bym zająć się czymś innym, ale póki co jesz­cze się boję.

10. Jesteś zdeterminowany/a czy szyb­ko się poda­jesz?
Róż­nie. Moją siłą napę­do­wą są inni ludzie. Dopó­ki jest ktoś kto będzie mówił, że to co robię jest słusz­ne, do póty się nie pod­dam. Naj­bar­dziej boli mnie, gdy ktoś nie doce­nia mojej pra­cy, wte­dy szyb­ko się pod­da­ję.

11. Czy jest coś co byś zmienił/a w swo­im blo­gu?
Chcia­ła­bym zmie­nić nie­co wygląd, by był bar­dziej este­tycz­ny i ele­ganc­ki. Ale spo­koj­nie, pra­cu­ję nad tym 🙂

To już dru­ga część LIEB­STER BLOG AWARD, pierw­szą może­cie zna­leźć TUTAJ
Tam też znaj­dzie­cie moje pyta­nia i blo­gi, któ­re nomi­nu­ję.

Pozdra­wiam
E.